General Conditions

Agriturismo Pronto Campi

Article 1: Definitions

In these terms and conditions, the following terms shall have the following meanings:

 1. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
  2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel of toegewezen accommodatie.
  3. ondernemer: het bedrijf dat de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
  4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
  5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
  6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats
  7. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Article 2: Content of the Agreement

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking.
  2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
  3. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven.
  4. De ondernemer gaat ervan uit, dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Article 3: Duration and expiry of the agreement

 1. The agreement shall expire by operation of law at the end of the agreed period, without notice of termination being required.

Article 4: Price and price change

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
  2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Article 5: Payment

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
  2. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs;
  3. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig (overeenkomstig de datum in de factuur) of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.
  4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
  5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant

Article 6: Cancellation

 1. Bij annulering is restitutie helaas niet mogelijk;
 2. Wij raden aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten;
 3. We hebben geen aangepaste voorwaarden rondom Covid19.

Article 7: Use by third parties

 1. The use of camping means and/or the accompanying pitch by third parties is only permitted if the entrepreneur has given his written consent.

Article 8: Premature departure of the holiday maker

 1. The holiday maker shall owe the full price for the agreed rate period. Therefore, the holiday maker shall not be entitled to any restitution.

Article 9: Premature termination by the entrepreneur and eviction in the event of a culpable shortcoming and/or wrongful act

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  – Indien de recreant, mederecreant(en) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven.
  – Indien de recreant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  – Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
  – Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
  2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
  4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.
  5. De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Article 10: Eviction

  1. When the agreement is terminated, the holiday maker must leave the site empty and completely tidy at the latest on the last day of the agreed period.
   2. In the event that the holiday maker does not remove his camping means, then the entrepreneur shall be entitled to vacate the site at the expense of the holiday maker after having given a written summons, notwithstanding the stipulations included in article 9 paragraphs 2 and 3. Any storage costs, as far as reasonable, shall be at the expense of the holiday maker.

   Article 11: Laws and regulations

   1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet.
   2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Article 12: Liability

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis.
  2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
  3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
  4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
  5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede¬recreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
  6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 10 maart 2018
S.M. Laeven,
A.G. van der Velden
Cavallino, Marche, Italië

Aanvullende voorwaarden

 

Boeking

Boekingen vinden plaats door ondertekening van een inschrijfformulier, telefonische boeking of een online boeking via onze website. In het geval dat de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers wordt gedaan, is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.
Let op: alle boekingen zijn pas definitief als deze door Agriturismo Pronto Campi zijn gecontroleerd op beschikbaarheid en bevestigd per email. Betaling via Ideal (of andere betaalwijzen) geeft dan ook geen garantie voor een definitieve boeking. Mocht de boeking niet aan de voorwaarden voldoen dan nemen we binnen twee werkdagen contact met u op om de mogelijkheden te bekijken.

Essentie

Het is mogelijk om bij de boeking voorkeur voor een specifieke plaats op te geven. De ondernemer doet zijn uiterste best om te voldoen aan de opgegeven voorkeur maar behoudt zich het recht voor de plaats te wijzigen voor een vergelijkbare indien omstandigheden hiertoe nopen. Recreant wordt in dat geval per email op de hoogte gesteld van deze wijziging.

Aankomst/Vertrek

Voor het appartement is aankomst en vertrek in het hoog- en middenseizoen mogelijk op woensdag en zaterdag, in het laagseizoen geldt voor deze accommodatie dat u op elke dag kunt aankomen of vertrekken.

Voor de ingerichte De Waard huurtenten is aankomst en vertrek in het hoogseizoen mogelijk op zaterdag, in het middenseizoen op woensdag en zaterdag en in het laagseizoen geldt voor deze accommodatie dat u op elke dag kunt aankomen of vertrekken.

Voor de kampeerplaatsen is aankomst en vertrek in het hoogseizoen mogelijk op woensdag en zaterdag, in het laag- en middenseizoen is aankomst en vertrek elke dag mogelijk.

Mocht u in het hoogseizoen op een andere dag dan woensdag of zaterdag aankomen (enkel zaterdag in het geval van de huurtenten) of ter plaatse besluiten eerder te vertrekken is restitutie niet mogelijk.

Aankomst- en vertrektijden

Op de dag van vertrek dienen de huuraccommodaties en kampeerplaatsen uiterlijk om 10 uur te worden verlaten.

De huuraccommodaties en kampeerplaatsen zijn op aankomstdagen vanaf 15.00 beschikbaar.

Minimum verblijfsduur

Voor het appartement geldt in het hoogseizoen een minimum verblijfsduur van 7 nachten en in het middenseizoen van 2 nachten. In het laagseizoen is de minimum verblijfsduur 1 nacht.

Voor de ingerichte De Waard huurtenten geldt in het hoogseizoen een minimum verblijfsduur van 7 nachten en in het midden- en laagseizoen van 3 nachten.

Voor de kampeerplaatsen geldt in het hoogseizoen een minimum verblijfsduur van 3 nachten. In het midden- en laagseizoen is de minimum verblijfsduur 1 nacht.

Verzekeringen

De boekingsbedragen zoals vermeld op de website van Agriturismo Pronto Campi (en eventuele andere publicaties) zijn exclusief reis- en/of annuleringsverzekering.

Het is de verantwoordelijkheid van de recreant om zorg te dragen voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering.

Controleer altijd of u goed verzekerd op reis gaat, ook wat betreft het aantal reisdagen.

Huisdier

Huisdieren zijn in overleg en na toestemming van de ondernemer toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de recreant om er zorg voor te dragen dat het huisdier geen overlast voor de andere recreanten veroorzaakt.

De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlast veroorzaakt door huisdieren van de mederecreanten.

Accommodatie

De huuraccommodaties zijn geschikt voor een maximum aantal personen. Deze zijn bij de beschrijving van de accommodaties aangegeven. Het is niet mogelijk om met meer personen een accommodatie te boeken.

Bij de ingerichte De Waard huurtenten en het appartement is het mogelijk om zelf een bijzettent te plaatsen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht indien het maximum aantal personen van de accommodatie niet wordt overschreden.

Inventarisatielijst huuraccommodaties

Bij aankomst wordt een inventarisatielijst van de huuraccommodatie uitgereikt aan recreant en wordt de inventarisatie en staat van de accommodatie gezamenlijk gecontroleerd met ondernemer. Recreant wordt gevraagd de inventarisatielijst voor akkoord te tekenen en eventuele schades tijdens het verblijf bij ondernemer te melden.

Rookverbod

In de huuraccommodaties en alle publieke ruimtes op de camping geldt een algemeen rookverbod.

Betaling

Het aanbetalingsbedrag bedraagt 50% van het boekingsbedrag. De aanbetaling dient uiterlijk twee weken (14 dagen) na de boeking te worden voldaan. Het restant van het boekingsbedrag dient uiterlijk zes weken (42 dagen) voor aankomst op de camping in het bezit van Agriturismo Pronto Campi te zijn. Bij boeking binnen acht weken voor aankomst moet terstond het gehele boekingsbedrag worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is Agriturismo Pronto Campi gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan; de annuleringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.

Wijziging

Wijzigingen in bestaande reserveringen volgen in het geval van het verkorten van een verblijf de regelingen van de vergoedingen/restituties zoals beschreven onder Annuleringen. Het aanpassen van de aankomst- en/of vertrekdata van een reservering of het verlengen van een reservering kan alleen na goedkeuring van de ondernemer.

Openingstijden van de camping en faciliteiten

De volgende openings- en sluitingstijden zijn van toepassing:

– Camping van 08.00 – 22.00
– Zwembad van 09.00 – 12.00 en 14.00 – 19.00
– Broodjesservice van 07.30 – 10.00
– Bar 11.00 – 14.00 en 16.00 – 23.00

House rules

Teneinde het verblijf op de camping voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te maken, dienen alle gasten zich te houden aan de voor Agriturismo Pronto Campi vastgestelde huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie en in de bar en kunnen ook online bekeken worden:

Klachten

Ondanks alle inspanningen van de ondernemer kan het voorkomen dat u een klacht hebt. Deze klacht dient u ter plaatse met de ondernemer op te nemen, teneinde hen in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan kan binnen één maand na vertrek schriftelijk of per email een klacht worden ingediend bij Agriturismo Pronto Campi.

Download hier de algemene voorwaarden als pdf

 

Plattegrond

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.